REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KARINAABRAHAM.PL

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego sklep.karinaabraham.pl w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
Sklep należy do ​Irys Sp. z o.o., ​Ul. Krakowska 26, ​32-080 Zabierzów ​NIP 6772390441

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@karinaabraham.pl

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
• Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
• Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
• Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem sklep.cudaki.pl
• Sklep – sklep internetowy działający pod adresem karinaabraham.pl
• Sprzedawca – TULPA Damian Mysiak, ul. Sportowa 17, 32-065 Nawojowa Góra NIP: 5130249410 , REGON: 367122180

§2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych i oferowanych na stronach Sklepu.
2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu sklep.karinaabraham.pl prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych (warsztaty, kursy online, medytacje, sesje online i inne) swojego autorstwa.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
5. W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o kontakt.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Usługi Sprzedawcy na rzecz Kupującego świadczone są drogą elektroniczną.
4. Usługi są odpłatne na podstawie zawartej umowy kupna sprzedaży poprzez formularz i opłacone zamówienie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@karinaabraham.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4
Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość (bez rejestracji)
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą na adres: kontakt@karinaabraham.pl
3. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
6. Kupujący lub osoba biorąca udział w sesji, oświadcza o stanie zdrowia oraz wyraża zgodę na udział w sesji: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do podejmowania decyzji. Biorę udział w sesji dobrowolnie. Biorę całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego jak i psychicznego, w trakcie i po sesji. Jestem świadom/a, że w trakcie sesji mam prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Zespół CMF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje działań niezgodnych z zaleceniem.” Zapisując się na sesje, wyrażasz zgodę na powyższe oświadczenie.

§5
Dostawa i płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Sklep.karinaabraham.pl oferuje produkty elektroniczne, które dostarczane są do Kupującego za pomocą emaila z linkiem do pobrania, informacją o terminie sesji lub warsztatów.

§6
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, do czasu zrealizowania zamówienia wg wybranego produktu (warsztaty, sesja online, medytacja i inne)
3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i link do pobrania produktu elektronicznego.

§7
Prawo własności intelektualnej
Treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy lub/ i autorom. Ich bezprawne rozpowszechnianie będzie skutkowało odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (medytacji), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§10
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://karinaabraham.pl/polityka/

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
o zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
o zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
o skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

§12
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2021 r.